Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Blog

Aftësimi Mediatik

aftesimi cover
Publikime

Aftësimi Mediatik

Nëpërmjet këtij doracaku informues, të rinjtë mund të marrin njohuri mbi aftësimin mediatik, si dhe rëndësinë e tij. Broshura përmban një udhëzues të detajuar që i instrukton të rinjtë hap pas hapi për të përcaktuar vërtetësinë e një lajmi dhe një fjalorth me terma kyç, të ilustruar me shembuj të ndryshëm.

Kjo broshurë është prodhuar në kuadrin e projektit “Zhvillimi i mendimit kritik rreth mjedisit mediatik shqiptar” të zbatuar nga Tirana Center for Journalism Excellence, në kuadrin e projektit rajonal “Media për Qytetarët – Qytetarët për Median: Zhvillimi i aftësive dhe kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile për të përmirësuar Edukimin mbi Median dhe Informacionin në Ballkanin Perëndimor,” të zbatuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian.

Kjo broshurë u prodhua me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësia e vetme e TCJE dhe në asnjë rrethanë nuk mund të konsiderohet se reflekton pozicionin e Bashkimit Europian.