Projects

Projects

Plagjatura në Universitetet Shqiptare – Një Investigim

Në kuadër të projektit “Arsimi në Shqipëri: Rrënjët e krizës” të financuar nga Rrjeti Investigativ i Shqipërisë, Tirana Centre for Journalistic Excellence ka prodhuar një dokumentar investigues mbi tematikën e plagjaturës në sistemin arsimor shqiptar. Dokumentari i shkurtër “Plagjatura në Universitetet Shqiptare” synon të depërtojë në përdorimin, ose mospërdorimin, të platformës së parë në vend për identifikimin e plagjaturës nga institucionet e edukimit të lartë në Shqipëri. Nevoja për një platormë të tillë u theksua gjatë protestës së studentëve në fundin e vitit 2018 dhe masat kundër plagjaturës ishin një prej kërkesave të studentëve në Paktin për Universitetin. Sipas investigimeve, nga 3,500 punime doktorature në total, vetem 312 prej tyre u publikuan në portal, për t’u përdorur më pas vetem nga dy universitete nga 12 në vend. Një vit pas nënshkrimit të kontratës për përdorimin e platformës anti-plagjaturë, mund të themi me bindje se projekti ka qenë një dështim.

Plagiarism in Albanian Universities – An Investigation

In the framework of the “Education in Albania: The Roots of the Crisis” funded by the Investigative Network Albania, Tirana Centre for Journalism Excellence (TCJE) has produced an investigative documentary on the topic of plagiarism in the Albanian education system. The short documentary “Plagiarism in Albanian Universities” aims to bring a closer look into the use, or lack of thereof, of the first anti-plagiarism platform in the country by the Albanian higher education institutions. The need for such a platform was emphasized during the students’ protest in late 2018 and measures on plagiarism were one of the demands of the students as part of the Pact for the University. According to the investigations, out of 3,500 doctoral theses, only 312 of them were uploaded in the portal, to be used by only two universities out of 12 in the country. One year after the beginning of the contract for the use of the anti-plagiarism platform, it is safe to say that the project has been a failure.

Journalism School of NATO and Security Studies – Video

A video about Journalism School of NATO and Security Studies.

Journalism School of NATO and Security Studies

Here you will find all podcasts of the lessons held during Journalism School of NATO and Security Studies.

Meeting with journalists in Shkodra

Tirana Center for Excellent Journalism (TCJE) organized in Shkodra, in the youth center Arka, on October 7, a meeting with journalists from RTSH Shkodra, as part of the project entitled ” Development of critical thinking towards the Albanian media ”

Journalism School of Nato and Security Studies

Intro video of Journalism School of NATO and Security Studies.

School of Security and NATO studies

TCJE with the financial support of NATO will organize a ‘’School of Security and NATO studies’’ in October-November 2020.

Religion and Media Seminar held in Tirana with Prof. Dr. Përparim Kabo as keynote speaker

On Wednesday, June 10th TCJE held a second seminar with Albanian journalists and keynote speaker Prof. Dr. Përparim Kabo to discuss how religion is currently being reported in the media. Journalists and Prof. Dr. Kabo exchanged ideas and suggestions on the improvement of the current situation.  

Enabling critical thinking towards the Albanian media landscape

Using the profit accumulator is one such way, and you should understand why it increases your chances of the profits.