Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Blog

Si të raportojmë për fenë?- Manual Gazetarie

Manual Gazetarie cover_removed
Projects

Si të raportojmë për fenë?- Manual Gazetarie

 Një nga botimet më të rendësishme të Tirana Center for Journalism Excellence, një ndihmese e shkëlqyer për cdo gazetar apo student gazetarie që dëshiron të kuptojë dhe mësojë se si duhet raportuar feja në media, pa bërë gabime në terminologji dhe pa prekur ndjeshmëritë e publikut me raportime të pasakta. Botimi është realizuar me ndihmën financiare të Ambasadës së SHBA në Tiranë.

One of the most important publications of Tirana Center for Journalistic Excellence, an excellent help for any journalist or journalism student who wishes to understand and learn how to report religion matters in media, without making mistakes in terminology and without affecting the sensibilities of the public with incorrect report. The publication was made possible with the financial support of the US Embassy in Tirana.

Comment (1)

  1. 3gleefully

    June 22, 2022 at 4:30 pm

Comments are closed.